روغن های نساجی و بافندگی

روغن های نساجی و بافندگی

19 دی1395

روغن نساجی،همان طور که از اسم آن پیداست برای صنایع نساجی و دستگاه های بافندگی مورد استفاده قرار می گیرد.از انواع روغن های نساجی،روغن دوخت با گریدهای مختلف می باشد که نوعی روغن هیدرولیک سبک محسوب می شود.از روغن بافت نیز در دستگاه های بافندگی با سرعت بالا و برای سوزن های دستگاه گردبافت و همچنین سیستم های هیدرولیک استفاده می شود. برای خرید روغن های نساجی و بافندگی،اطمینان از سلامت روغن و همجنین بهداشتی بودن و عاری بودن از هر گونه مواد سمی و سرطانزا مهم ترین فاکتور برای خرید این روغن می باشد. توجه کنید قبل از خرید روغن نساجی از سلامت آن اطمینان حاصل کنید. روغن های نساجی به دلیل داشتن خاصیت دفع الکتریسیته،موجب عملکرد خوب دستگاه دوخت و بافت می گردد.عملکرد این روغن به گونه ای است که با جذب بر روی مواد روی الیاف یک سطح رسانا از یون ها و روطوبت ایجاد می کند.از روغن های نساجی به گونه های مختلفی استفاده می شود از جمله :رمق کشی،اسپری کردن،تماسی و پد نمودن که هر کدام از این روش برای عملیات های مختلف کاربرد دارد. از مهم ترین ویژگی های روغن های نساجی مانند اکثر روغن های صنعتی،پایداری و مقاومت عالی در برابر دماهای بالا می باشد.از دیگر مشخصه روغن های نساجی،مقاومت در برابر بخار شدن و اکسیداسیون می باشد که به خاطر سر و کار داشتن دستگاه های بافت با مواد مختلف این یک مزیت عالی برای یک روغن محسوب می شود.

جزئیات
حذف دود روغن نساجی با رسوب دهنده الکترواستاتیک

حذف دود روغن نساجی با رسوب دهنده الکترواستاتیک

19 دی1395

یکی از مواد شیمیایی مورداستفاده در تولید منسوجات، روغن نساجی است که به منظور ایجاد سهولت دربافت پارچه و حرکت دوک به کار می رود. با عبور پارچه از دستگاه پخت، دود و میست غلیظ روغن نساجی به هوا وارد می شود. یکی از روش های مطرح در تصفیه هوای آلوده به دود روغن، رسوب دهنده الکترواستاتیک) ESP ( است. لذا هدف ازمطالعه ی حاضر حذف میست روغن نساجی توسط رسوب دهنده الکترواستاتیک می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه، تجربی و آزمایشگاهی بر روی یک دستگاه رسوب دهنده الکترواستاتیک لوله ای، متصل بهمنبع kv12 ، انجام گرفت. از جریان هوای خروجی یک صنعت نساجی به عنوان منبع انتشار استفاده شد. با عبور هوا از فیلتر، ذرات روغن، یونیزه شده و جذب الکترود جمع آوری می شوند. نمونه برداری در شرایط ایزوکینیتک توسط دستگاه میکروداست پرو، در ورودی و خروجی فیلتر انجام گرفت. جهت بررسی کارایی ESP از آزمون تی تست زوجی استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که راندمان حذف ذرات روغن توسط ESP در حدود 85 % بود و تفاوت معنی داری در میانگین غلظت ورودی و خروجی از رسوب دهنده الکترواستاتیک مشاهده شد) 05 / .)p> 0نتیجه گیری: از رسوب دهنده الکترواستاتیک می توان برای حذف ذرات مایع از هوا مانند دود روغن، استفاده نمود این روش به-دلیل راندمان بیش از 80 %، هزینه عملیاتی پایین و امکان بازیابی مواد به فرآیند از جهت اقتصادی نیز به صرفه می باشد.

جزئیات