حذف دود روغن نساجی با رسوب دهنده الکترواستاتیک

حذف دود روغن نساجی با رسوب دهنده الکترواستاتیک

19 دی1395
حذف دود روغن نساجی با رسوب دهنده الکترواستاتیک

 یکی از مواد شیمیایی مورداستفاده در تولید منسوجات، روغن نساجی است که به منظور ایجاد سهولت دربافت پارچه و حرکت دوک به کار می رود. با عبور پارچه از دستگاه پخت، دود و میست غلیظ روغن نساجی به هوا وارد می شود. یکی از روش های مطرح در تصفیه هوای آلوده به دود روغن، رسوب دهنده الکترواستاتیک) ESP ( است. لذا هدف ازمطالعه ی حاضر حذف میست روغن نساجی توسط رسوب دهنده الکترواستاتیک می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه، تجربی و آزمایشگاهی بر روی یک دستگاه رسوب دهنده الکترواستاتیک لوله ای، متصل بهمنبع kv12 ، انجام گرفت. از جریان هوای خروجی یک صنعت نساجی به عنوان منبع انتشار استفاده شد. با عبور هوا از فیلتر، ذرات روغن، یونیزه شده و جذب الکترود جمع آوری می شوند. نمونه برداری در شرایط ایزوکینیتک توسط دستگاه میکروداست پرو، در ورودی و خروجی فیلتر انجام گرفت. جهت بررسی کارایی ESP از آزمون تی تست زوجی استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که راندمان حذف ذرات روغن توسط ESP در حدود 85 % بود و تفاوت معنی داری در میانگین غلظت ورودی و خروجی از رسوب دهنده الکترواستاتیک مشاهده شد) 05 / .)p> 0نتیجه گیری: از رسوب دهنده الکترواستاتیک می توان برای حذف ذرات مایع از هوا مانند دود روغن، استفاده نمود این روش به-دلیل راندمان بیش از 80 %، هزینه عملیاتی پایین و امکان بازیابی مواد به فرآیند از جهت اقتصادی نیز به صرفه می باشد.

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر