یکنواخت کننده

 افزایش یکنواخت کنندگی در نتیجه فرآیند مناسب رنگرزی محصول
 بهبود مهاجرت رنگزای دیسپرس
 کاهش barriness  در طی فرایند رنگرزی میکروالیاف
 قدرت خوب یکنواخت کنندگی در دمای پایین( در اتمسفر محیط)
 بی تأثیر بر روی جزء پشمی
 کمترین اثر بر روی ثبات نوری
 بوی بسیار کم
 تمایل بسیار پایین به کف کردن
 

PH Flash point (c°) ویسکوزیته (Cst) پایداری امولسیون بو رنگ
7-8 -- 3.26 Stable Gentle colorless

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات