نرم کن کاتیونیک پرک با خاصیت ضد زردی

سیستم رمق کشی :
2تا 5 درصد از محلول 10 درصدی
درجه حرارت : 40 درجه سانتیگراد
زمان 20 دقیقه
سیستم مداوم :
 گرم در لیتر 50-20
 بدون اثر تأخیر اندازی در رنگزاهای کاتیونیک
عدم وجود مشکل زرد شدگی

6 ± 0/5 : pH
حلالیت پذیر در آب 35-40 درجه سانتی گراد یا آب گرم:حلالیت


 

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات