آنتی استاتیک

رطوبت الیاف پشت کاردینگ مقدار آب دمای آب مقدار مواد مقدار الیاف مصرفی
کمتر از 6% 80-90 لیتر 30°C-40°C 2-3 کیلوگرم 1 تن
بیشتر از 6% 30-40 لیتر 30°C-40°C 2-3 کیلوگرم 1 تن

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات